Deze website is eigendom van de VVSG.
Adres maatschappelijk zetel: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
Telefoon: 02/211.55.97
E-mail: piet.coopman@vvsg.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de VVSG of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De VVSG en Interafval leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de VVSG en Interafval de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De VVSG en Interafval kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De VVSG en Interafval geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De VVSG en Interafval kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De VVSG en Interafval verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacy policy
Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Interafval, onder meer op of via de website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van VVSG of Interafval) noch van  andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen. We raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. VVSG en Interafval zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van VVSG of Interafval die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven. Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de 'disclaimer' op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: christof.delatter@vvsg.be . Hij zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. VVSG en Interafval behouden zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25.05.2018.

  • Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens? VVSG en Interafval gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de geregistreerde en aanvaarde gebruikers van het extranet van Interafval. Deze persoonsgegevens stellen ons in staat de informatie, die enkel toegankelijk is voor de leden van Interafval, af te schermen van derden. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het actief indienen van een registratie-aanvraag op het extranet van de website - geeft u Interafval en VVSG de vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.
  • Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, adres, emailadres, intercommunale of bestuur waarvoor u werkt, telefoonnummer en functie (voor zover u deze verstrekt). Deze persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor andere geregistreerde gebruikers van het extranet, voor zover u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard op de beveiligde server van de Interafvalwebsite. Elke gebruiker kan via het eigen profiel de persoonsgegevens nakijken, aanpassen, al dan niet bepaalde velden verwijderen, en aangeven in hoeverre deze gedeeld mogen worden met andere geregistreerde gebruikers van het extranet. Op eenvoudig verzoek, of bij het niet langer actief zijn bij één van de leden van Interafval, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren en onmiddellijk wissen eens wij op de hoogte zijn van uw gewijzigde toestand. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
    • inzage van uw persoonsgegevens;
    • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
    • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft. Als geregistreerde gebruiker kan u dat ook zelf aanpassen via uw 'profiel'.
  • Wat zijn uw rechten? U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Interafval op info@interafval.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Interafval en VVSG treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van Interafval. Interafval en VVSG werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek). Interafval en VVSG zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Interafval contacteren op het e-mailadres info@interafval.be. Indien Interafval of VVSG bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

De VVSG en Interafval kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies"
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Meer informatie over de cookies vindt u terug in onze cookieverklaring