Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

Missie en visie

Missie

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid  voor meer dan zes miljoen Vlamingen.

Interafval neemt hierin verschillende rollen op:

 • als adviesverlener biedt Interafval informatie en advies aan de politieke bestuurders en personeelsleden van gemeenten en afvalintercommunales. Interafval is voor hen het kenniscentrum rond het huishoudelijk afvalbeleid,
 • als belangenbehartiger is Interafval de spreekbuis namens gemeenten en afvalintercommunales voor andere overheden en belanghebbenden,
 • als netwerkorganisatie waarbinnen kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt, stimuleert Interafval de samenwerking tussen de leden.

Bij het vervullen van haar opdracht gaat Interafval uit van de volgende principes:

 • maatschappelijk belang van een duurzaam lokaal beleid en efficiënt beheer van huishoudelijk afval,
 • creëren van een lokaal draagvlak,
 • ruimte voor dienstverlening op maat,
 • maatschappelijk correcte verdeling van de kosten.

 

Visie

Gemeenten en afvalintercommunales zijn verantwoordelijk voor het huishoudelijk afvalbeleid, en dienen hiertoe over de nodige hefbomen te beschikken:

 • financieel-economisch instrumenten,
 • juridische instrumenten,
 • handhavingsinstrumenten,
 • sociale instrumenten.

De wettelijk verankerde zorgplicht van gemeenten voor huishoudelijk afval is volgens Interafval essentieel en biedt garanties op:

 • een democratische afweging van het algemene, lokale en individuele belang,
 • de creatie van een lokaal draagvlak voor het beleid,
 • sterke milieuresultaten, zowel op vlak van duurzaamheid, materiaalrecyclage, hergebruik, eindverwerking als logistieke efficiëntie.

In de uitvoering van het beleid staat een partnerschap met de Vlaamse overheid, de beheersorganismen  en private afvalbedrijven voorop. Een continue verbetering van het lokale huishoudelijk afvalbeleid vereist betrokkenheid van de leden bij Interafval en een open communicatie tussen de leden onderling.

Werking

De leden van Interafval komen op regelmatige basis bij elkaar in de Plenaire Vergadering. Die Plenaire Vergadering is het hart van Interafval. Hier worden de krachtlijnen van de voornaamste dossiers besproken en wordt de koers van Interafval uitgezet.

Het Bureau fungeert als dagelijkse werking van Interafval. Het staat in voor de verdere uitvoering van de plenair vastgelegde standpunten en is de centrale voorbereidende denktank. Het Bureau is samengesteld uit zeven leden en de stafmedewerkers. De kandidaten voor het Bureau komen uit de Plenaire Vergadering en worden verkozen voor een periode van drie jaar. De huidige samenstelling van het Bureau is als volgt:
Voorzitter: Paul Macken (IOK Afvalbeheer)
Ondervoorzitter: Johan Bonnier (IMOG)
Bureauleden:

Kris Somers (Limburg.Net)
Jonathan De Witte (EcoWerf)
Sven Peeters (MIWA)
Wim Beeldens (Ibogem)
Wouter Meersmans (IGEAN)

Interafval heeft een traditie van thematische Werkgroepen, waar de medewerkers van de verschillende afvalintercommunales van gedachten kunnen wisselen over vaak gespecialiseerde thema's. De actualiteit bepaalt voor een deel de bijeenkomst van deze Werkgroepen.
-Werkgroep Communicatie, voorzitter Bieke Van Baelen (IGEAN)
-Werkgroep Inzameling, voorzitter Jeroen Delvaux (EcoWerf)
-Werkgroep Personeelszaken: voorzitter Veerle Demeyere (IGEAN)
-Werkgroep Verwerking, voorzitter Johan Bonnier (IMOG)

Naast de interne werking heeft Interafval structureel overleg met de OVAM en het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu. Overlegfora zoals het Overlegplatform Huishoudelijk Afval of het Overlegplatform Organisch-biologisch Afval volgt Interafval van nabij. De bedoeling is mee te denken over het afvalbeleid in Vlaanderen. Voor bepaalde dossiers zijn er contacten met de milieu-inspectie of met andere afdelingen van de administratie Leefmilieu. Andere partners zijn Go4Circle (de bedrijfsfederatie van de circulaire economie), Komosie (de koepel van milieuondernemers in de sociale economie, bijvoorbeeld kringloopcentra) en Copidec (koepel van de Waalse afvalintercommunales). Structurele samenwerking is er verder met de IVC (Interregionale Verpakkingscommissie), het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), de Bond Beter Leefmilieu, en producentenorganisaties zoals Fost Plus (huishoudelijke verpakkingen), Recupel (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), Bebat (afgedankte batterijen) en Recytyre (afvalbanden).

Internationaal is Interafval actief lid van Municipal Waste Europe (MWE). Het doel van deze organisatie is de stem van het lokale afvalbeleid op Europees niveau harder te laten klinken. Binnen de CEMR (Council of European Municipalities and Regions) is Interafval lid van de ad hoc Working Group on Waste. Tot slot treedt Interafval op als nationaal vertegenwoordiger voor België binnen de ISWA (International Solid Waste Association).

Het Interafval-team

De praktische werking van Interafval ligt in handen van onderstaande medewerkers:

Het kernteam dat instaat voor informatie en ondersteuning van de leden:
Sara Coessens
Telefoon: 02 211 55 98 en 0484 07 30 23
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's afvalinzameling (aan huis en op het recyclagepark), organisch-biologisch afval, bedrijfsafvalstoffen, inzameling specifieke afvalstoffen zoals KGA en asbest,...

Piet Coopman
Telefoon: 02 211 55 97
Coördinator Interafval
Verantwoordelijk voor de thema's intergemeentelijke samenwerking, Materialendecreet en Vlarema, uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, financiering afvalbeleid (subsidies, belastingen, heffingen,...), eindverwerking,...

Kim Winternitz
Telefoon: 02 207 54 61
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's inzameling en verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval en de samenwerking tussen lokale besturen en Fost Plus.

Mira Wyverkens
Telefoon: 02 207 54 03  
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's producentenverantwoordelijkheid en de samenwerking met beheersorganismen in het kader van een aanvaardingsplicht, hergebruik, communicatiebeleid, duurzame ontwikkeling en preventie,...

David Vos
Telefoon: 0476 54 71 66  
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's regiovorming en de impact op de afvalintercommunales, personeelsbeleid, data en digitalisering, veiligheidsrisico's bij afvalinzameling,...

Projectmedewerkers:
Eva Gijsegom, Projectmedewerker Lerende netwerken afvalbeleid, 02 211 55 26
Silke Smekens, Projectmedewerker Openbare Netheid en Relatiebeheerder lokale besturen bij Mooimakers, 0496 40 12 48
Inge van den Kroonenberg, Projectmedewerker Openbare Netheid en Coach lokale besturen bij Mooimakers, 0489 00 10 17