Jaarbericht 2023 cover

Samen blijven we werken aan een steeds duurzamer afval- en materialenbeleid, en dat loont meer dan ooit. Enkele resultaten van deze samenwerking, lees je in het Interafval Jaarbericht 2023. 

Op deze pagina vind je de korte inhoud, het volledige jaarbericht in pdf kan je downloaden via de link hieronder.
Veel leesplezier.

Resultaatgericht afvalbeleid

Het afvalbeleid evolueert voortdurend. In mei 2023 keurt de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan 2023-2030 goed, eind 2023 volgen een aantal wijzigingen aan Vlarema.


Hoofddoel is telkens streven naar minder afval. Steden, gemeenten en afvalintercommunales evolueren mee of nemen het voortouw voor resultaatgericht afvalbeleid. Interafval denkt met zijn leden na over de toekomst en over hoe we die duurzaam vorm kunnen geven. Intercommunales digitaliseren, realiseren meer hergebruik dankzij proefprojecten en werken tools uit voor doelgroepgerichte communicatie.

Lees meer in Jaarbericht 2023

 • Nieuw Lokaal Materialenplan in werking
 • Vlarema evolueert
 • Toolbox voor beter bereik van doelgroepen
 • Hergebruik moet en kan beter
 • Nadenken over de toekomst

Nadenken over de toekomst

Bestuurlijke ontwikkelingen

Afvalintercommunales krijgen tot uiterlijk 1 januari 2037 de tijd om zich te conformeren aan de nieuwe regio’s uit het Regiodecreet. Ze kunnen wel een gemotiveerde afwijking aanvragen. Interafval werkt samen met de OVAM en ABB om ze hierbij te ondersteunen.


Met de verkiezingen in zicht werkt de VVSG aan een memorandum. Ook afvalbeleid krijgt daarin de nodige aandacht.

Lees meer in Jaarbericht 2023

 • Regiovorming
 • Steden en gemeenten meer aan zet
Openbare netheid

De lokale bestrijding van zwerfvuil wordt steeds professioneler, maar kost ook mensen en middelen. En zelfs zo worden de hoeveelheden zwerfvuil er niet minder op.


Een interregionaal samenwerkingsakkoord over vergoedingen voor het lokale zwerfvuilbeleid is in de maak en de OVAM bereidt steden en gemeenten voor op een jaarlijkse enquête over de hoeveelheden zwerfvuil.

Lees meer in Jaarbericht 2023

 • Zwerfvuilvergoeding lager dan verwacht
 • Nieuwe bevraging zwerfvuil graag geleidelijk en pragmatisch
Zwerfvuil
Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

In 2025 moet er een systeem komen voor statiegeld op drankverpakkingen. De verpakkingsproducenten testen een digitaal systeem waardoor de blauwe zak kan blijven bestaan.


Er is een nieuwe erkenning van Fost Plus, het beheersorganisme voor verpakkingen, in de maak. Tegelijk werken de regio’s samen aan een interregionaal samenwerkingsakkoord voor zwerfvuil en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV).


Recyclageparken blijken het voornaamste inzamelkanaal voor de UPV matrassen.

Lees meer in Jaarbericht 2023

 • Proefprojecten digitaal statiegeld
 • Naar een nieuwe erkenning Fost Plus
 • Interregionaal samenwerkingsakkoord
 • Recyclageparken inzamelkanaal nr. 1 voor matrassen

Digitaal statiegeld

Afvalverwerking

Vlaanderen streeft naar een afbouw van de afvalverbrandingsinstallaties en in Europa gaan stemmen op om afvalverbranding onder het Europees emissieverhandelingssysteem te brengen. Dat leidt tot onrust bij de afvalverbranders.


De komende jaren zal er meer capaciteit moeten komen voor verwerking van bioafval door de uitbreiding van de gft-inzameling. Vlaanderen kijkt onder andere naar intercommunales voor het bouwen van bijkomende gft-verwerkingscapaciteit.


Afvalverwerking kent ook risico’s: in 2023 veroorzaakt lachgas bijvoorbeeld veel schade.

Lees meer in Jaarbericht 2023

 • Afbouw afvalverbranding en ETS
 • Gft-verwerking
 • Lachgas
Lachgas
Week van het Afvalteam

Met de slogan ‘Wel actie, geen cinema’ organiseert Interafval haar achtste hoffelijkheidscampagne.
Een spannende film over het afvalteam in actie trekt de aandacht. Met succes. De campagne bereikt dit jaar bijna 2,4 miljoen unieke personen.

Lees meer in Jaarbericht 2023

Week van het afvalteam
Interafval portret

Interafval is het samenwerkingsverband van alle 25 afvalintercommunales, drie steden en de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het vertegenwoordigt dus alle besturen die instaan voor het huishoudelijk afvalbeleid in Vlaanderen.

Lees meer in Jaarbericht 2023

Communicatiecongres
Interafval netwerk

Interafval ontmoet en informeert de lokale besturen, verdedigt hun belangen en vormt een sterk netwerk met diverse samenwerkingsverbanden.


Niet alleen met de leden en de VVSG onderhoudt Interafval regelmatige contacten, het doet dat ook met de Vlaamse administratie en politici, het federale niveau, diverse beheersorganismen en andere (belangen-)organisaties binnen afval- en materialenbeheer, in Vlaanderen en daarbuiten.

Lees meer in Jaarbericht 2023

Vooruitblik 2024

Lees meer in Jaarbericht 2023 over vooruitblik 2024:

 • regiovorming
 • capaciteitsplanning afvalverbranding
 • ISA UPV
 • nieuwe erkenning Fost Plus
 • ISA zwerfvuil en IZAS-enquête
 • verkiezingen
 • meten van koolstofvoetafdruk en toekomstbestendige recyclageparken
 • herziening verpakkingsrichtlijn en kaderrichtlijn afvalstoffen