Miniatuurvoorbeeld
Zwerfvuil en sluikstorten is voor véél inwoners een doorn in het oog, terwijl slechts een klein deel van de mensen er zich aan bezondigt. Wegwerpgedrag is sociaal onaanvaardbaar. Nultolerantie is daarom gerechtvaardigd.

Naast preventieve maatregelen investeren we in een verdere professionalisering van het gemeentelijk netheidsbeleid. Sterkere intergemeentelijke samenwerking kan daarin een rol spelen. We stimuleren het gewenst gedrag via communicatie, inzet op participatie en het creëren van een aangename, mooie omgeving. Een verstandige aanpak van het vegen van straten, slimme plaatsing van vuilnisbakken en opvolging daarvan in een vuilnisbakkenplan zijn daarin cruciaal. We zetten in op een opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen met afval en investeren in voldoende mankracht voor een adequate aanpak met administratieve boetes. Op zwarte punten overwegen we het gebruik van verplaatsbare camera’s om de daders effectief op te sporen. Het gevoel van straffeloosheid bij sommigen over dumpen van afval willen we kwijt.

Meer actuele berichten