De Vlaamse regering besliste om vanaf 2025 statiegeld in te voeren op blikjes en flessen. De verpakkingsindustrie wil een digitaal systeem en onderzoekt de haalbaarheid. Daarnaast worden er op vraag van de minister in 2023 proefprojecten gestart om het digitaal systeem op terrein te testen. Het streefdoel is om in 2025 een statiegeldsysteem te implementeren.

Vlaams minister Zuhal Demir onderhandelt over statiegeldsysteem.

Op basis van een conceptnota van de Vlaamse Regering gaat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir onderhandelen over de invoering van een statiegeldsysteem in Vlaanderen. Het streefdoel is om in 2025 een statiegeldsysteem te implementeren. Volgens de conceptnota mag de keuze voor een digitaal systeem geen reden zijn voor vertraging. Daarom moet in de loop van 2023 op het terrein worden aangetoond dat het digitaal systeem kan voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als er onoplosbare problemen zouden naar voren komen in het digitaal systeem, dan zal alsnog een ander systeem worden opgelegd om in 2025 operationeel te zijn.

Verpakkend bedrijfsleven onderzoekt haalbaarheid digitaal statiegeld


Het verpakkend bedrijfsleven werkte een roadmap uit om de haalbaarheid van een digitaal statiegeldsysteem te onderzoeken. Hierin komen verschillende thema’s aan bod zoals technische en technologische haalbaarheid, het wettelijk kader en financiële impact. Het gaat bijvoorbeeld om de unieke codes, de applicatie en identificatie van vuilnisbakken. In kader van deze haalbaarheidsstudie doet het bedrijfsleven ook een aantal bevragingen met lokale besturen over o.a. hun ervaringen met openbare vuilnisbakken. Om de bevragingen te kaderen bij de lokale besturen, organiseerde het bedrijfsleven op 25 en 26 april een online webinar.

Vlaamse Regering beslist om digitaal statiegeld ook te testen op terrein


De Vlaamse Regering heeft beslist om het digitaal systeem ten gronde te testen op het terrein via pilootprojecten. De OVAM lanceerde daarvoor begin februari een open oproep. De weerhouden bedrijven dienen eind april een concreet voorstel in voor een pilootproject in een gecontroleerde omgeving. Vanaf eind juni zouden de eerste projecten moeten opgezet worden. Om de pilootprojecten op te volgen werd een stuurgroep en een klankbordgroep met een adviserende rol opgezet. Aangezien het digitale statiegeldsysteem uitgaat van een inzameling van statiegeldverpakkingen via openbare vuilnisbakken, zijn lokale besturen een belangrijke stakeholder en maakt VVSG deel uit van de stuurgroep en klankbordgroep. 

Breng ook impact zwerfvuil in kaart


De Raad Van Bestuur van VVSG besprak een aantal voorwaarden waaraan een statiegeldsysteem moet voldoen vanuit het oogpunt van de lokale besturen. Indien er een statiegeldsysteem komt, moet het in eerste instantie als doel hebben tegen te gaan dat sommige producten massaal in het zwerfvuil terecht komen. Het digitale statiegeldsysteem heeft op vandaag nergens zijn deugdelijkheid en effectiviteit bewezen. Binnen de stuurgroep en klankbordgroep hecht VVSG dan ook belang aan het in kaart brengen van de impact van het digitaal statiegeldsysteem op zwerfvuil. Daarnaast houdt een digitaal systeem het risico in dat een aantal verborgen kosten bij de lokale besturen terechtkomen zoals bij de inzameling via openbare vuilnisbakken of verdeling van thuisscanners. VVSG wil dat vermijden.

 

Meer actuele berichten