Miniatuurvoorbeeld
Van alle vormen van milieuhinder stoort de Vlaming zich het meest aan zwerfvuil. Dat blijkt uit de gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. De monitor bevestigt de grote tevredenheid van Vlamingen over de huisvuilvoorzieningen.

De gemeente- en stadsmonitor brengt onder andere de tevredenheid van burgers over hun lokale woon- en leefomgeving in kaart. Bijna negen op tien inwoners geven aan graag te wonen in hun gemeente of stad. De gemeentemonitor verschijnt voor de eerste keer. De stadsmonitor verschijnt al voor de 6de keer en beschrijft de maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse centrumsteden.

Volgens de gemeente- en stadsmonitor is 79% van de inwoners tevreden met de eigen buurt en 76% met de eigen gemeente. Helaas is zwerfvuil één van de factoren die bij de burger het meeste ergernis opwekt. Ten opzichte van andere vormen van milieuhinder zoals geur- en lichthinder ervaren burgers zwerfvuil het meest storend. 35% van de respondenten geeft aan dat ze hier heel vaak hinder van ondervinden. In centrumsteden is dat zelfs 4 op 10 respondenten. In centrumsteden is de ergernis over zwerfvuil bovendien ook licht toegenomen ten opzichte van 2014 (36%). Als we rekening houden met de respondenten die af en toe last hebben van zwerfvuil kunnen we stellen dat 70% van de Vlamingen zich stoort aan zwerfvuil. 

Milieuhinder

Uit de gemeente- en stadsmonitor blijkt grote tevredenheid van inwoners over de huisvuilvoorzieningen. Het gaat daarbij zowel over de ophaling aan huis en de dienstverlening op recyclageparken. De monitor bevestigt hiermee eerdere bevindingen van de Vlaamse overheid. In 2017 is gemiddeld 83% van de respondenten tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de buurt. Ook in de centrumsteden is er een grote tevredenheid over deze voorzieningen (81%). De gemiddelde tevredenheid in de centrumsteden blijft bovendien stabiel ten opzichte van 2011 en 2014. Hoger opgeleiden zijn gemiddeld meer tevreden over de huisvuilvoorzieningen, al gaat het over kleine verschillen. De tevredenheid blijkt toe te nemen met de leeftijd: van 66% tevredenheid bij de jongeren naar 86% bij de 75-plussers.

Een volledig overzicht van de rapporten op gemeentelijk of stedelijk niveau is te vinden op https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/.

Meer actuele berichten